Print Friendly, PDF & Email

Модерно ложиште со стакло од предна страна и пошироко лево стакло.

 

Номинална моќност (kW) 22
Оџачки излез (mm) 250
Коефициент на полезност (%) 74
Емисија на CO (при 13% O2) ≤ 0,39%
Емисија на честички* /
Температура на чад (oC) 300
Тежина (kg) 218
Површина на греење (m2)** /
Max должина на трупци (mm) 500
Материјал Котларски челик + Керамика
Вид на гориво Сезонско листопадно дрво, Брикети

* mg/mn3
** во зависност од изолацијата на објектот