Print Friendly, PDF & Email

Моќно гусано ложиште со бочно лево стакло. Погодно за пасивни објекти како и со рекуперација.

Технички карактеристики

Номинална моќност (kW) 16
Оџачки излез (mm) 200
Коефициент на полезност (%) 70
Емисија на CO (при 13% O2) ≤ 0,48%
Емисија на честички mg/mn3 82
Температура на чад (oC) 301
Тежина (kg) 149
Површина на греење (m2)** 120 – 160
Max должина на трупци (mm) 500
Материјал Сив лив (гус) Класа 200
Вид на гориво Сезонско листопадно дрво, Брикети

 

** во зависност од изолацијата на објектот. Дадените параметри се за висина на простор од 2,6m’