Тространо широко ложиште за модерните трендови

Номинална моќност (kW) 25
Оџачки излез (mm) 250
Коефициент на полезност (%) 70
Емисија на CO (при 13% O2) ≤ 0,25%
Емисија на честички* /
Температура на чад (oC) 290
Тежина (kg) 274
Површина на греење (m2)** /
Max должина на трупци (mm) /
Материјал Котларски челик + Керамика
Вид на гориво Сезонско листопадно дрво, Брикети

* mg/mn3
** во зависност од изолацијата на објектот