За споевите на чадоводни елементи од котлови, печки и камини

Vitcas-Premium-Flue-Cement-Kit

Premium Flue Cement  e наменет за спојување на чадоводни елементи кои се изложени на високи температури до 1250°C.

Претставува спремна паста за употреба на чадоводни споеви од типот А1 (норма BS EN1857), за домашни огништа, печки, камини и котли на цврсти горива (дрво, јаглен) и гас.
Главна употреба: места изложени на температура и оган.

Начин на употреба: Местото треба да биде исчистено од секаков вид на прлавштина (саѓа, ‘рѓа, прашина и слично). Да се навлажни површината на која ќе се нанесува материјалот. Со пиштол полека да се нанесе материјалот. Може да се остави да стврдне на сопбна температура или да се запали оган и постепено во рок од 4 часа да се зголемува оганот.
Да се користат заштитни ракавици! Да се избегнува допир со кожа или очи.