Тунелно двострано ложиште од последна генерација, произведено со најсовремени технологии и лесно за вградување.

Технички карактеристики

Номинална моќност (kW)
min / max
14 (min 6, max 17)
Оџачки излез (mm) 200
Коефициент на полезност (%) 81
Емисија на CO (при 13% O2) ≤ 0,1%
Емисија на честички mg/mn3 18
Температура на чад (oC) 265
Тежина (kg) 189
Површина на греење (m2)** 50-70
Max должина на трупци (mm) 500
Материјал Котларски челик  + ACCUMOTE **
Вид на гориво Сезонско листопадно дрво, Брикети
Провев 900/ 700  см2

 

** во зависност од изолацијата на објектот. Дадените параметри се за висина на простор од 2,6m’

**  Вермиклуит и хемиски модифицраниот шамот – Accumote. Овие материјали се наменети за заштита на лимот од температура – прегревање и деформација и за да ја зголемат температурата на согорување во ложиштето со што се постигнува помала количина на пепел.Камините со овие материјали се наменети за горење до 8-max 12 чaса за разлика од гуасните (сив лис класа 200) кои може да се горат 24 часа без да се има потреба за одмор на материјалот.
Vermiculite и Accumote (шамотот) како материјали се нежни на удар и не влегуваат во гаранција на каминот.

 

Предности на ова ложиште:

 1. Предниот дел на ложиштето како неговото тело се изработени од котларски лим наменет за работа на високи температури.
 2. Челичните елементи се ласерски сечени а потоа виткани на CNC машини што доведува до многу голема прецизност на изработката.
 3. Секој вар е направен со благороден гас што доведува до голем квалитет на варот.
 4. На вратата е монтирано керамичко стакло отпорно на температури до 600oC.
 5. Благодарение на вратата која се подига по вертикала, лесно се додава дрво во текот на процесот нагорење додека со страничното отварање олеснето е чистењето на стаклото.
 6. На ложиштето се замонтирани мали ногарки кои овозможуваат негова висинска регулација до 40mm
 7. Вграден елемент за примарен воздух
 8. Каминот е опремен со систем за чисто стакло
 9. Комората за согорување е обложена со Thermotte. Овој материјал има карактеристика на акумулација на топлина а воедно и изолација.
  Бидејќи претставува акумулационен материјал а со тоа е подобар од вермикулитот, зрачи топлина и после неколку часа од гасењето на ложиштето.
  Поради изолацијата, комората за согорувње има повисока температура со што се зголемува процентот на согорени честички при што исто така, се постигнува помало загадување на атмосферата.
 10. Гаранција – 5 години!