Skip to main content

Блесок – за чистење котли и камини на топловодно греење

БЛЕСОК (BLYSK) е средство за чистење на внатрешните ѕидови од котелот или каминот за топловодно (парно) греење од саѓите и смолите настанати од процесот на согорување.

Електронска контрола на согорувањето MSK

Задачата на овој уред е да создаде услови за правилно работење на каминот односно котелот за топловодно греење: Контрола на пумпата (вклучување и исклучување) Контролира процесот на согорување (доводот на воздух за согорување) при што количината на потрошени дрва може да опадне и до 30% !!!! Во случај на потреба да го извести корисникот на […]