Skip to main content

Premium 1250°C за чадоводни елементи

За споевите на чадоводни елементи од котлови, печки и камини

Premium BFC 1250°C за гусани елементи

За заптивање на споевите од гус или чадоводни елементи

Електронска контрола на согорувањето MSK

Задачата на овој уред е да создаде услови за правилно работење на каминот односно котелот за топловодно греење: Контрола на пумпата (вклучување и исклучување) Контролира процесот на согорување (доводот на воздух за согорување) при што количината на потрошени дрва може да опадне и до 30% !!!! Во случај на потреба да го извести корисникот на […]