Print Friendly, PDF & Email

За заптивање на споевите од гус или чадоводни елементи

Vitcas-Premium-Fire-Cement-PastePremium e најдобриот кит за заптивање (за дихтување) на споеви кои се изложени на високи температури. Се користи за лепење на пукнати помали од 5мм на гусани елементи.
Постигнува цврстина на камен дури и на собна температура (за подолго време), колку е повеќе изложен на висока температура неговата цврстина расте.
Огноопотрениот кит Premium може да обезбеди безбедни споеви каде што има чад или гас.