од 60 до 100м2

Блесок – за чистење котли и камини на топловодно греење

БЛЕСОК (BLYSK) е средство за чистење на внатрешните ѕидови од котелот или каминот за

Wiktor 12 P

Модерно, широко ложиште. Изработен од гус и котларски челик при тоа усовршен со систем

Maja 12 P

Изработен од гус и котларски челик при тоа усовршен со систем за збогатување на

Електронска контрола на согорувањето MSK

Задачата на овој уред е да создаде услови за правилно работење на каминот односно

Прохромски експанзионен сад

Експанзионен сад со автоматски вентил е хидраулична направа за заштита на камини за топловоно

Разменувач за топловодно греење

Изменувачот на топлата вода е додаток за камин кој се монтира на излезот за